Investerare

Finansiella mål

Tillväxt
Bolagets mål är att uppnå en årlig försäljning av projekt motsvarande en effekt om:

  • mer än 500 MW i genomsnitt per år under 2021–2022,
  • mer än 1 500 MW i genomsnitt per år under 2023–2024, och
  • på medellång sikt mer än 2 000 MW per år.

Lönsamhet
OX2:s mål är att uppnå en rörelsemarginal om 10 % på medellång sikt. Vissa år kan rörelsemarginalen tillfälligt påverkas av ökade rörelsekostnader för att ytterligare accelerera Bolagets tillväxt.

OX2:s mål är att skapa ett årligt rörelseresultat om 2,5 MDSEK på medellång sikt.

Utdelningspolicy
Bolaget ser betydande möjligheter att återinvestera genererade kassaflöden i värdeskapande tillväxtmöjligheter och förväntas därför inte att föreslå någon utdelning på kort sikt.

OX2:s finansiella mål som anges ovan utgör framåtblickande information. De finansiella målen baseras på ett antal uppskattningar och antaganden relaterade till bl.a. utvecklingen av OX2:s bransch, verksamhet, resultat och finansiella ställning och är föremål för risker och osäkerheter. OX2:s faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från vad som uttryckligen eller underförstått anges i dessa framåtblickande uttalanden, beroende av en mängd olika faktorer, varav vissa ligger utanför OX2:s kontroll. OX2:s verksamhet, resultat och finansiella ställning samt utvecklingen av branschen och den makroekonomiska miljö där OX2 verkar kan skilja sig väsentligt från och vara mer negativ än OX2:s bedömning när de finansiella målen fastställdes. Vidare kan oförutsedda händelser, vare sig de ligger inom eller utanför OX2:s kontroll, negativt påverka de  faktiska resultat som OX2 uppnår i framtiden, oavsett om dessa antaganden visar sig vara korrekta eller inte. Se avsnitt “Riskfaktorer” och “Viktig information–Framåtblickande uttalanden”. Följaktligen är OX2:s förmåga att nå dessa finansiella mål förenat med ovisshet och osäkerheter, varav vissa ligger utanför OX2:s kontroll, och det finns ingen garanti för att OX2 kommer att nå dessa mål eller att OX2:s finansiella ställning eller resultat inte kommer att skilja sig väsentligt från dessa finansiella mål.