OX2 och hållbarhet

Väsentlighetsanalys

OX2 har under året genomfört en väsentlighetsanalys. Vi genomför väsentlighetsanalysen för att förstå vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för oss och våra intressenter. Hållbarhetsfrågor bevakas även genom deltagande i europeiska och nationella branschorganisationer. OX2:s första väsentlighetsanalys genomfördes under 2018 och flera av de frågor som bedömdes vara väsentliga vid tidpunkten är fortfarande aktuella. Nya väsentliga frågor som identifierades i årets väsentlighetsanalys var biologisk mångfald och cirkulär ekonomi.

1 Minskade klimatavtryck och minskade utsläpp till land och hav. Vår kärnverksamhet är att utveckla och sälja storskaliga projekt inom förnybar energi bidrar till minskade utsläpp. Dock innebär en etablering av en vind eller solpark ett intrång i miljön. Utsläpp av koldioxid sker i produktionsledet samt vid etableringen av parken.

5 Positivt samhällsengagemang OX2 och våra leverantörer kommer som gäster till de lokalsamhällen där vind- och solparker etableras. Det är av yttersta vikt att skapa dialog och visa respekt för dem som lever och verkar i närsamhället.

9 Hälsa och säkerhet Etablering av en vind- eller solpark är ett omfattade arbete som involverar många människor. Det finns risker för anställda samt leverantörers anställda kopplade till exempel till arbete på hög höjd. Därför arbetar OX2 med information och förbyggande åtgärder för att minska olyckor.

2 Biologisk mångfald Utbyggnad av förnybar energi ska inte ske på bekostnad av naturen. Vi strävar efter att minimera vår negativa påverkan på naturen och vill utveckla förnybar elproduktion som skapar stor klimatnytta samtidigt som den gynnar den biologiska mångfalden.

6 Hållbara inköp I alla leverantörsled finns risker kopplade till bland annat mänskliga rättigheter, korruption och miljö. Det är viktigt för oss att identifiera dessa risker, samt tillsammans med leverantörer verka för att minska eller undvika dem i framtiden.

10 Förnybar energiproduktion Förnybar energiproduktion är grunden i den produkt som bolaget erbjuder sin kunder. OX2:s strategi är att både växa på befintliga och nya marknader och i tillägg sker en snabb expansion inom havsbaserad vindkraft och solkraft, och utveckling även inom vätgas och energilagring.

3 4 8 Hållbart ledarskap Vi har valt att under begreppet hållbart ledarskap även innefatta frågorna anställdas villkor (4) jämlikhet och mångfald samt (8) lika möjligheter. OX2 är främst en kunskapsorganisation som är beroende av att kunna attrahera och behålla kunnig och kompetent personal och arbetar därför aktivt med att stärka organisationen för att skapa ett hållbart ledarskap.

7 Affärsetik OX2 har nolltolerans mot korrupt och oetiskt beteende och bedriver all verksamhet i enlighet med gällande lagar och regler.

11 Cirkulär ekonomi Tillsammans med branschen vill OX2 ta ett ansvar för att driva utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.