OX2 och hållbarhet

Globl Compact

OX2 och de globala målen

OX2 har skrivit under FN:s Global Compact och rapporterar årligen kring resultatet av sitt arbete i års- och hållbarhetsredovisningen. Bolaget har även som ambition att leverera på Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. Ytterligare en ambition med OX2:s verksamhet är att bidra till att målen i Parisavtalet uppnås.

 

SDG 7

7 – Hållbar energi för alla 

OX2 bidrar till ett minskat användande av fossil energi genom att leverera förnybar energi i stor skala. Vi strävar efter att öka andelen förnybar energi i den globala energimixen, i linje med SDG 7.2. Bolaget har hittills levererat över 3,2 GW vindkraft i Europa. Vindkraftsprojekt motsvarande 719 MW såldes under året och fem vindparker om 207 MW (518 MW) färdigställdes och överlämnades under året till köparna. Vi hade vid årets utgång förvaltningskontrakt motsvarande 9,15 TWh (7,05) per år.

SDG 9

9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Utbyggnaden av förnybar energi leder till förstärkning av regionala och lokala elnät samt vägar, vilket bidrar till människors välbefinnande, lokal ekonomisk utveckling och arbetstillfällen – i linje med SDG 9.1.

SDG 13

13 – Bekämpa klimatförändingar

OX2 strävar efter att öka kunskap och kapacitet för att begränsa klimatförändringar i linje med SDG 13.3. Den tillkommande årliga produktionen av förnybar energi från pågående byggnation under 2021 är ca 750 GWh. Det motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för 150 000 hushåll.

SDG 15

15 – Ekosystem och biologisk mångfald

OX2:s utbyggnad av förnybar energi ska inte ske på bekostnad av naturen. Vi strävar efter att bevara ekosystem och upprätthålla biologisk mångfald i linje med SDG 15.1 och 15.5. Bland annat arbetar vi för att förebygga och minska alla slags föroreningar från landbaserad verksamhet och minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer. Vi har länge arbetat för att minska vår negativa påverkan på naturen och tar nu krafttag i och med målet om naturpositiva vind- och solparker till år 2030. Med avstamp i det målet vill vi  utveckla förnybar elproduktion som skapar stor klimatnytta samtidigt som den gynnar den biologiska mångfalden. Läs mer om målen för biologisk mångfald.