OX2 och hållbarhet

Minskat klimatavtryck

Vindkraften har i jämförelse med många andra kraftslag mycket liten negativ  påverkan på miljön. Eftersom vindkraftverk utnyttjar energiinnehållet i vinden för kraftproduktionen undviks utsläpp till mark, luft eller vatten. Däremot är det inte klimatneutralt att etablera en vindpark. Utsläpp vid tillverkning, transport, etablering av vägar och skogsavverkning gör ett avtryck på klimatet.

Under året har ett arbete pågått för att mäta CO2-avtrycket från verksamheten för basåret 2020 samt innevarande år. Mätningen visar att 99,9 procent av utsläppen sker i scope 3, det vill säga i leverantörsledet. Resultaten redovisas i vår hållbarhetsrapport.

De största utsläppen sker vid avverkning av skog, anläggning av väg och hårdgjorda ytor. Vi har identifierat ett antal aktiviteter för att minska utsläppen Några exempel är att använda bergtäkter inom vindparkens område för att minska transporterna, att använda befintlig väg i så stor utsträckning som möjligt, avverka skog i så liten utsträckning som möjligt samt att återplantera skog på de vägsträckor som inte används.