OX2 och hållbarhet

Hälsa och säkerhet

OX2 har en vision om hållbara och utvecklande arbetsplatser med hög nivå av psykologisk trygghet, kompetens som säkerställer god arbetsmiljö fri från olyckor för alla anställda. Bolaget arbetar därför systematiskt för att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen och strävar efter hög frisknärvaro och få långtidssjukskrivningar.

På våra byggarbetsplatser är medvetenhet kring arbetsmiljö hög och säkerhet är högsta prioritet. Alla anställda, liksom entreprenörer och leverantörer, omfattas av vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Incidenter och olyckor rapporteras och utreds internt och korrigerande åtgärder i form av förbättrade rutiner införs. Vi genomför löpande interna revisioner i projekten och resultat delas med entreprenörer och andra byggprojekt för att ständigt förbättra säkerhetsarbetet.