OX2 och hållbarhet

OX2:s strategi för biologisk mångfald

OX2:s strategi för att nå målet om nettopositiva vind- och solparker är inspirerad av ramverket för Science Based Targets for Nature, som grundas i den senaste forskningen. Strategin fokuserar på att hantera den påverkan som OX2 har direkt kontroll över och samtidigt att bidra till förändring på systemnivå. Även om målet är satt till 2030 pågår arbetet redan idag. Att bidra till biologisk mångfald är en viktig del i OX2:s samtliga vind- och solkraftsprojekt.

Strategin fokuserar på att hantera den påverkan som vi har direkt kontroll över och samtidigt att bidra till förändring på systemnivå. Den är uppdelad på tre målområden, läs mer om dem nedan.

 

Målområde 1: Följa hänsynshierarkin

Vid varje utveckling av en ny vind- eller solkraftspark ska hänsynshierarkin vara vägledande. Det innebär att vi inte bara ska undvika och minimera inverkan på naturen, utan även restaurera och kompensera genom frivilliga initiativ för biologisk mångfald – för att skapa en nettopositiv naturpåverkan. För att möjliggöra relevanta skydds- och kompensationsåtgärder krävs korrekta utredningsunderlag i anslutning till
alla våra projekt. När vi förvärvar projekt utvecklade av annan aktör ska vi ta fram en plan för både kompensation och ytterligare naturvårdande åtgärder i projektområdet.

Hansynshierarkin
Målområde 2: Trovärdighet och transparens kring arbetet med biologisk mångfald

Vi vill redovisa vår verksamhets totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. Idag finns emellertid ingen standardiserad metod för att mäta biologisk mångfald eller påverkan, vilket behövs för att skapa transparens och trovärdighet för de aktiviteter vi genomför i syfte att skapa naturpositivitet.

Varglav
SDG 17
Målområde 3: Naturpositiv klimatomställning

Vår utbyggnad av förnybar energi ska inte ske på bekostnad av naturen. Vi vill stärka kunskapen kring hur det går att utveckla förnybar elproduktion som skapar stor klimatnytta samtidigt som den gynnar den biologiska mångfalden. I linje med FN:s globala hållbarhetsmål om genomförande och globalt partnerskap (SDG 17) vill vi samverka med forskare, våra markägare och övriga externa intressenter för att öka kunskapen om sambandet mellan förnybar energi och biologisk mångfald. Vi vill tillsammans med andra leda utvecklingen mot en naturpositiv klimatomställning.

Två parallella kriser

Klimatförändringar och storskalig förlust av biologisk mångfald är två parallella kriser som är nära sammankopplade. Förändringar i klimatet är en av de fem största faktorerna bakom förlusten av biologisk mångfald, samtidigt som förlust av biologisk mångfald ger klimatutsläpp och gör våra samhällen mer sårbara vid klimatförändringar. Den senaste forskningen visar dessutom att världen inte kan nöja sig med att hindra ytterligare förlust av naturens ekosystem. För att uppnå en resilient värld måste vi förebygga klimatförändringar och samtidigt stärka den biologiska mångfalden. Det kräver att vi förändrar hur vi lever och hur vi gör affärer.

Naturpositiv 2030